ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

Bevezető

 A Maximum Business Korlátolt Felelősségű Társaság a Maximum Business Facebook oldalán és a https://maximumbusiness.hu/ecomexpo/ weboldalon létrehozott nyereményjátékokat (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez, amelyek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg.

 

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

 A Nyereményjátékok szervezője a Maximum Business Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely / értesítési cím:   1156 Budapest, Nádastó park 35. földszint 2/A., cégjegyzékszám: 01-09-330843, adószám: 26536077242, továbbiakban: „Szervező”).

 

2. A Nyereményjáték szervezőjének elérhetősége:

E-mail: iroda@maximumbusiness.hu

Weboldal: https://maximumbusiness.hu/ecomexpo/

Facebook oldal: www.facebook.com/maximumbusinessmarketing

3. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

A játékszabályzatot a Maximum Business Kft. a 2022.02.17-én a Lurdy Konferenciaközpontban megrendezendő Ecommerce Expo (www.ecomexpo.hu) zártkörű esemény céljával hozta létre, azzal a céllal, hogy a 15-ös Maximum Business standnál nyereményre feliratkozókat gyűjtsön. A nyereményre feliratkozással a nyereményjátékban résztvevő elfogadja, hogy adatait tárolhatjuk, és a sorsolásban sorsolhassuk.

 

4. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

 A Nyereményjátékban játékosként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: „Játékos”), és

 1. csak a Facebookon megrendezésre kerülő Nyereményjáték esetében valós adatokkal regisztrált Facebook-profillal rendelkezik;
 2. a nyereményjátékban való részvétel feltételei:
  • keresztnév és telefonszám megadásával jogosult a játékban való részvételre,
  • az azonosításra szolgáló adatokat az alábbi feliratkozási csatornákon veszi érvényesnek: maximumbusiness.hu/ecomexpo weboldalon az űrlap kitöltésével,
  • a 15-ös Maximum Business kiállítói pulton az adott nyereményhez tartozó üvegbe való bedobással (az üvegbe való bedobás módjai: névjegykártya vagy papírra írt keresztnév és telefonszám, mely az azonosításra szolgálhat)
 3. a kiírásokban leírt feladatot elvégzi; és
 4. vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.
 • A nyereményjátékban bárki részt vehet, aki az Ecommerce Expo rendezvény területén jelen lesz 2022.02.17. 8:20 – 19:00 időpontban.
 • Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult.
 • Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában    meghatározottak   szerinti    közeli   hozzátartozói,    illetve    2.   pontjában meghatározottak szerinti hozzátartozói.
 • A Nyereményjátékokban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékokból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

a.) a Nyereményjátékok menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy

b.) más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

 • Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.5. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja
 • A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

5. A Nyereményjáték időtartama:

 • A játék időtartama: 2022.02.17. 9:00 – 2022.02.21. 18:00
 • A nyeremény sorsolása: 2022.02.22. 17:00
 • Nyertesek értesítése: 2022.02.23. 9:00-18:00 között
 • Lezárásának publikálása: 2022.02.24. 7:00-19:00 között a www.facebook.com/maximumbusinessmarketing oldalon.

 

6. A Nyereményjátékok menete, nyeremények:

 •  A nyertesek értesítése telefonon keresztül fog zajlani, melynek további részleteit és lebonyolítását telefonon vagy személyesen egyeztetik a felek.
 • Nyeremény(ek): A Szervező az aktuális Nyereményjátékban jelöli meg a megnyerhető nyereményt. A Szervező az aktuális Nyereményjátékban meghirdetett nyeremény(ek)en (a továbbiakban: „Nyeremény”), kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.
 • A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékokban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékokban kisorsolt Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

 

7. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete:

 • Nyeremények:
  • 1 db Ipad Pro 11
  • 1 db Tenerifei utazás 6 napra 5 éjszakára egy 5 csillagos hotelben
  • 1 db Maximum Business szolgáltatásra beváltható kupon br. 400.000 Ft értékben.
 • A nyereményjátékban 1-1-1 nyertes kerül kisorsolásra, mind a 3 nyeremény kategóriában.
 • A nyertesek adatait (keresztnév, telefonszám) nem tesszük közzé a nyilvánosság felé adatvédelmi okokból
 • A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
 • A Nyeremény(ek) átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül A Nyereményeket a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át vagy postai úton küldi el.
 • A Nyeremény(ek) – Nyertesnek (Pótnyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.
 • Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.
 • A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékokban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen
 • Szervező jogosult a Nyertesek nevét és lakóhelyük településének nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon.

 

8. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek

 •  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjátékok időtartama alatt a kiírásban szereplő Facebook, illetve weboldalak bármelyike technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
 • A Nyeremény(ek) másra át nem ruházhatóak, és pénzre nem válthatóak, kivéve, ha a Nyereményjáték kiírása ettől eltér. A Nyeremény(ek)hez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény(ek) átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény(ek) felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.

 

9. Személyes adatok kezelése

 •  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.
 • A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben
 • A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét és lakóhelye településének nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben
 • A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.
 • A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező az e-mail címére promóciós jelleggel információkat, DM leveleket küldjön a Szervező szolgáltatásaival A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat.
 • A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Szervező a Játékosok adatait az egyes Nyereményjátékokban kiosztásra kerülő Nyeremény átadásától számított 2. hónap végéig kezeli.

 

10. Vegyes rendelkezések

 •  A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását
 • A Szervező fenntartja a jogot – de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó
 • A Szervező bármely, az adott Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékokat előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékokkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain vagy a jelen szabályzatban megjelölt weboldalakon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
 • A Facebook mentesül mindenfajta felelősség alól a Játékosok és a Szervező felé a Nyereményjátékot illetően. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem szervezi, és nem bonyolítja le, vele semmilyen módon nem áll